< Europe, Middle East & Africa

Valasske Mezirici, Czech Republic

Our team in the Czech Republic is committed to continuous improvement. All of our employees are responsible for ensuring our customers receive the highest quality products and customer service.

Valmez

CS CABOT, spol. s r.o. is a joint venture between DEZA a.s. (DEZA) and Cabot Corporation. Our primary goal is to maximize customer satisfaction while fulfilling the needs of our business partner. CS CABOT, spol. s r.o. executive officers include Mgr. Jaromir Odstrcil and Ing. Tomas Pekara.

Our place of business is located in Valasske Mezirici, Masarykova 753, Krasno nad Becvou, PSC 757 01. Our registered VAT number is 14612411 and our tax payer ID is CZ14612411. We are registered with the company register in Ostrava, Section C, entry number 523. Our certificate of registration, commercial registrar and independent auditor's report are available upon request.

česky

Náš tým v České republice se zavazuje k neustálému zlepšování. Všichni naši zaměstnanci jsou odpovědni za zajištění, aby naši zákazníci obdrželi výrobky nejvyšší kvality a prvotřídní zákaznické služby. Společnost CS CABOT, spol. s r.o. je joint venture společností DEZA, a.s. a Cabot Corporation. Naším hlavním cílem je maximalizovat spokojenost zákazníků a naplňovat potřeby našich obchodních parterů. Jednateli společnosti CS CABOT, spol. s r.o. jsou Mgr. Jaromír Odstrčil a Ing. Tomáš Pekara. 

Společnost CS CABOT, spol. s r.o. sídlí ve Valašském Meziříčí, Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, PSČ 757 01. Identifikační číslo společnosti je 14612411 a DIČ je CZ14612411. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 523. Osvědčení o registraci, výpis z obchodního rejstříku a zpráva nezávislého auditora jsou k dispozici na vyžádání.Learn more about our facility / Prohlédněte si video o našem závodě


Our History

The history of carbon black production in the Czech Republic started in the Ostrava channel in 1938. In the 1970s, the production of carbon black moved to Valmez. We formed a joint venture with DEZA in 1991 and then launched two new production lines in 1994. Today, we produce and sell carbon black for tires and industrial rubber products. Our sales and manufacturing teams are based in key locations throughout Europe to serve customers of all sizes and requirements.

česky

Historie výroby sazí v České republice začíná v roce 1938, kdy byla v Ostravě zahájena výroba kanálových sazí. V roce 1968 se výroba sazí přestěhovala do Valašského Meziříčí. Mezníkem v dalším rozvoji výroby sazí v ČR bylo vytvoření společného podniku mezi firmou DEZA, a.s. a Cabot Corporation v r. 1991 a zahájení výroby na dvou nových výrobních linkách v roce 1994. Společnost CS CABOT spol. s r.o. vyrábí a prodává ve svém závodě ve Valašském Meziříčí saze pro výrobu pneumatik a technické pryže. Prodejní a výrobní týmy korporace Cabot jsou umístěny na klíčových místech po celé Evropě a zajištují tak obslužnost zákazníků všech velikostí a rozdílných požadavků.A major milestone 

In June 2019, we celebrated 25 years of carbon black production in Valmez under the Cabot brand. / Záznam z oslav 25 let od zahájení výroby sazí pod značkou Cabot v našem závodě.Join the Valmez Team / Nabídka pracovních míst


Safety, Health & Environment (SH&E)

We are committed to excellence in SH&E for the protection of our employees, contractors, visitors and neighbors in the communities where we operate. We manage our site and operations processes according to CSN EN ISO 9001:2015, and our SH&E requirements according to CSN EN ISO 14001:2015 and CSN ISO 45001:2018. In total, these standards comprise our Integrated Company Management System. Our management considers the implementation and continued compliance of all aforementioned management policies a top priority.

Learn more about our commitment to responsibility:

česky

Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí. Zavázali jsme se k dosahování prvotřídnosti v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí, abychom chránili naše zaměstnance, dodavatele, návštěvníky a obyvatele regionu, ve kterém působíme. Řídíme naše závody a provozní procesy v souladu s ČSN EN ISO 9001: 2008, a naše požadavky v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001: 2005 a ČSN ISO 45001:2018. Tyto normy tak tvoří náš integrovaný systém řízení společnosti. Vedení společnosti Cabot považuje implementaci a plnění požadavků všech výše uvedených zásad řízení za svou nejvyšší prioritu.CS Cabot Foundation: Committed to Education

The CS Cabot Foundation was established in 1997 to support students. During its existence roughly 360 students received scholarships amounting to more than CZK 9 million. Please submit any inquiries or written applications to Lenka Jirickova.

The foundation annually grants scholarships to undergraduates who achieve strong academic results but lack sufficient financial resources. The amount of the scholarship is dependent on the social situation of the applicant and his or her study results. Typically it does not exceed half of the student's assumed study expenses.

Students from the region of Valasske Mezirici are preferred for the scholarship. In most cases, the selected students are supported only after successfully completing their first year of university. In the case of extraordinary circumstances, the foundation will also consider grants for students of secondary school or students in their first year of university. The applicants can apply for the scholarship for the following academic year annually until the end of July.

 • Name: Foundation of studies CS CABOT
 • Seat: Masarykova 753, 757 01 Valasske Mezirici
 • ICO: 66934591
 • DIC: CZ66934591
 • Purpose: The support for the students from the families with the lower incomes during university study
 • Organization: CS CABOT, Ltd.
 • Bank connection: account number 201562878/0600 kept by GE Money Bank in the city of Valasske Mezirici
 • Registration: 18.12.1997 OU in the city of Vsetin, 13.01.1999 in the foundation register Ostrava
 • Statutory authority: Six-member board of directors
 • Chairman of the board: Ing. Ladislav Stefan
 • Control authority: Supervisory council

Contact the CS Cabot Foundation


Lenka Jirickova

Telephone +420 571 681 424 

Mobile +420 725 951 239

česky

Studijní nadace CS CABOT. Nadace CS CABOT byla založena v roce 1997 na podporu studentů. Za dobu své existence již podpořila zhruba 360 studentů a na stipendiích vyplatila téměř 9 milionů korun. Dotazy nebo písemné žádosti zasílejte na Lenku Jiříčkovou. Nadace každoročně uděluje stipendia pro vysokoškoláky, kteří dosáhnou velmi dobré studijní výsledky, ale nemají dostatečné finanční prostředky. Výše stipendia je závislá na sociální situaci žadatele a na studijních výsledcích, většinou je však podpora poskytována maximálně do poloviny předpokládaných nákladů studia studenta. Při výběru studentů pro poskytnutí podpory nadací jsou upřednostňováni studenti z okolí Valašského Meziříčí. Ve většině případů se podpora uděluje studentům po dokončení první roku studia na univerzitě, v mimořádných případech může nadace zvážit poskytnutí grantu studentům středních škol a studentům prvních ročníků vysokých škol. Žadatelé mohou podat žádost o stipendium pro následující akademický rok do konce července. Název: Studijní nadace CS CABOT. Sídlo: Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí. IČO: 66934591. DIČ: CZ66934591. Účel: podpora studia na vysokých školách formou poskytování ročních stipendií studentům ze sociálně znevýhodněných rodin. Organizace: CS CABOT, spol. s r.o. Bankovní spojení: 201562878/0600 u GE Money Bank. Spisová značka - N 173 vedená u Krajského soudu v Ostravě Nadace je vedena šestičlennou správní radou, předsedou správní rady je Ing. Ladislav Štefan. Kontrolním orgánem je dozorčí rada. Kontakty na Studijní nadaci CS CABOT: Lenka Jiříčková - telefon 571 681 424, mobil 725 951 239.Our Charitable Contributions

We always put an emphasis on supporting local voluntary and non-profit organizations in the form of donations and sponsorships. All of the company's donation activities are directed towards Valasske Mezirici and the former Vsetin region. For our activities in this area, we have been recognized and offered constituent membership in the club of company donators of the Czech Republic. We have received this honor as the only company registered in Moravia. Please contact us if you have questions about our charitable initiatives or would like to submit an application.

The goal of the CS Cabot Sponsoring Board is to decide about support of nonprofit charitable activities and non-government organizations within the region. The Board meets once a month to review and make decisions on all delivered applications for grants and advertising offers. Our Board is comprised of Jaromir Odstrcil, Tomas Pekara and Marie Camfrlova.

The local Board may also support or donate to larger charitable projects, such as hospice construction at Valasske Mezirici, construction of the house on a half way realized by association Pod Kridly at Valasske Mezirici, and reconstruction of Charity Asylum House at Valasske Mezirici.

Additionally, the Cabot Corporation Foundation, Inc. supports sustainability through activities in the areas of science education, safety, health and environmental development, and community based initiatives.

česky

Sponzoring a dárcovství. Od zahájení svých podnikatelských aktivit CS CABOT trvale klade velký důraz na podporu místních dobrovolnických a neziskových organizací formou dárcovství a sponzoringu. Veškeré dárcovské aktivity společnosti jsou důsledně zaměřeny na oblast bývalého okresu Vsetín a především Valašskomeziříčska. Za své aktivity v této oblasti byla firma CS CABOT oceněna tím, že jí bylo nabídnuto zakládající členství v klubu firemních dárců České Republiky DONATOR. Této cti se nám dostalo jako jediné společnosti se sídlem na Moravě. Kontaktujte nás v případě, že máte dotazy k dárcovství společnosti CS CABOT, spol. s r.o. nebo chcete poslat žádost o sponzorský dar. O podpoře neziskových dobročinných aktivit a o celkovém řízení podpory neziskových organizací v regionu rozhoduje v rámci CS CABOT rada pro dárcovství a sponzoring. Ta se schází zpravidla jednou měsíčně a rozhoduje o všech došlých žádostech o sponzorských darech a také o nabídkách na reklamu. Členové rady pro dárcovství a sponzoring CS CABOT jsou Mgr. Jaromír Odstrčil, Ing. Tomáš Pekara a Ing. Marie Camfrlová. Místní Rada pro dárcovství a sponzoring rozhoduje také o podpoře větších dobročinných projektů. Podpořila tak např. výstavbu Hospice ve Valašském Meziříčí, výstavbu domu na půl cesty realizované sdružením Pod Křídly ve Valašském Meziříčí a rekonstrukci Azylového Domu Charity ve Valašském Meziříčí. Další podporu v oblasti dárcovství poskytuje Nadace Cabot Corporation, která podporuje  činnosti v oblasti vzdělávání v přírodních vědách, oblast bezpečnosti, zdraví, životního prostředí a aktivity v oblasti veřejného dění.